هنرمند هلندی این بار تصمیم گرفت یکی از کارهای هنری خود را در یکی از میادین هلند اجرا کند

پست اختصاصی از پرتال وحیدوب

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300333714.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299898759.gif

 

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300332334.jpg

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300323839.jpg

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300347648.jpg

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب