این موس بادی توسط طراحان کره ای ساخته شده است . اگر در کیف لپ تاب خود فضا برای نگهداری موس ندارید موس بادی بهترین انتخاب است مانند بادکنک پس از باد کردن موس بادی می توانید از این موس استفاده نمایید.

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299980789.jpg

پست اختصاصی از پرتال وحیدوب

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299898759.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299897276.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299991758.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299884315.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299908115.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299949618.jpg

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299833276.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299861540.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299878310.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299876066.gif