شما چه کار می کنید در صورتی که درب آسانسوری برایتان باز شود و ببینید جلوی پای شما خالیست؟ یکی از ابتکارهای چشم بادامی ها این است که کف آسانسور را با پوستر واقعی طراحی کرده است که به شما حس سقوط می دهد. البته این فقط یک تقاشی می باشد wink

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299956622.jpg

پست اختصاصی پرتال وحیدوب

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299898759.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299897276.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299970733.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299884315.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299908115.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299956622.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299833276.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299861540.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299993235.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299878310.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299876066.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299962395.jpg

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب