مجسمه های صورتی رنگ آدامسی طراحی شده توسط Maurizio Savini ایتالیایی :

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299963516.jpg

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299963516.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299898759.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299897276.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299890095.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299908115.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299889123.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299876066.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299884814.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299884315.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299878048.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299878310.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299879470.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299861540.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299892173.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299926118.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299904848.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299834911.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299936344.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299833276.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299951865.jpg

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب